Mamy już 5 lat – konkurs: Pasja od dziecka (Pikinini)


§ 1.

[Organizator]

1. Organizatorem konkursu „Mamy już 5 lat – konkurs: Pasja od dziecka” (dalej „Konkurs”) jest Pikinini, ul. Ku Dolinie 7, 62-006 Gruszczyn, NIP: 778-130-65-93.

2. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach stron internetowych http://www.otymze.pl/, http://www.pikinini.pl/ (http://blog.pikinini.pl/) oraz portalu społecznościowego Facebook.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) . O wyborze zwycięzcy zadecyduje jury konkursu.

5. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

§ 2.

[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Nagrody będą wysyłane tylko na terenie Polski. 

2. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

3. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących czynności:

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go,

b) przesłaniem na adres otymze@gmail.com pracy na temat „Pasja od dziecka”.

4. Osoba, która przystąpiła do konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”).

5. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Konkursu w dowolnym momencie jego trwania.

§ 3.

[Zasady i przebieg konkursu]

1. Konkurs trwa od 04.04.2014 r. od godziny 12:00 do 5.05.2014 r. do godziny 23:59.

2. W dniach trwania konkursu należy przesłać na wskazany adres e-mailowy (otymze@gmail.com) jeden projekt: pracę na temat „Pasja od dziecka”.

3. Przez pracę konkursową Organizator rozumie:
a) tekst (do 4-5 tysięcy znaków w dokumencie Word, co daje maksymalnie 1,5 strony dokumentu),
b) fotoreportaż (maksymalnie 8 zdjęć, wielkość każdego nie może przekraczać 1 MB),
c) tekst zilustrowany zdjęciami (tekst do 4-5 tysięcy znaków w dokumencie Word, co daje maksymalnie 1,5 strony dokumentu; maksymalnie 6 zdjęć, wielkość każdego nie może przekraczać 1 MB),
c) link do stworzonego przez Uczestnika, na potrzeby konkursu, filmiku umieszczonego na jednym z serwisów internetowych, który umożliwia bezpłatne umieszczanie i oglądanie filmów,
d) link do stworzonego przez Uczestnika, na potrzeby konkursu, pliku mp3 umieszczonego na jednym z serwisów internetowych, który umożliwia bezpłatne umieszczanie i odsłuchiwanie plików muzycznych.

4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Wysłanie Pracy jest jednoczesną zgodą Uczestnika Konkursu na jej wykorzystanie/opublikowanie w czasie trwania Konkursu (w całości lub we fragmentach) oraz potwierdzeniem praw autorskich danej pracy.

5. Organizator Konkursu informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

6. Jedna osoba może przedstawić jeden projekt konkursowy [Pracę].

7. W dniach 6-11.05. 2014 r. Jury, w skład którego wchodzi przedstawiciel sklepu Pikinini (http://www.pikinini.pl/) oraz autorka bloga O tym, że... (http://www.otymze.pl/), wybierze najlepsze prace i przyzna nagrody konkursowe.

§ 4.

[Nagrody]

1. Nagrodami w konkursie są zabawki ufundowane przez sklep Pikinini. Nagród jest 5 i tylu zwycięzców:

a) Zestaw do hodowli motyli Live Butterfly Garden – Insect Lore
(http://pikinini.pl/dziecko_w_ogrodzie/zestaw_do_hodowli_motyli_live_butterfly_garden)

b) Muminkowe foremki do ciastek i pierniczków – Muumi
(http://pikinini.pl/dziecko_gotuje/foremki_do_ciastek_i_pierniczkow_muminki)

c) Lalka do nauki anatomii, Mała Pacjentka Rosi – Sigikid
(http://pikinini.pl/dzieciece_pasje/mala_pacjentka_rosi)

d) Tekturowy domek na drzewie – Calafant
(http://pikinini.pl/maly_ekolog/domek_na_drzewie)

e) Zestaw figurek Podwodna Ekspozycja – Wild Republic
(http://pikinini.pl/pelna_oferta/podwodna_ekspedycja_zestaw_figurek)

3. Przewidziana została nagroda dodatkowa dla Uczestników, którzy publicznie udostępnią baner konkursowy na swoim facebookowym profilu lub blogu. Nagrodą jest zestaw: książka Tove Jansson. Mama Muminków oraz Muminki. Zestaw 180 naklejek w różnych rozmiarach. Warunkiem udziału w losowaniu nagrody dodatkowej jest wzięcie udziału w konkursie
i udostępnienie grafiki konkursowej. W wiadomości e-mail z Pracą konkursową Uczestnik zainteresowany nagrodą dodatkową musi wskazać, gdzie udostępnił grafikę. Udostępnienie grafiki nie jest warunkiem koniecznym przy rywalizacji o nagrodę główną.

4. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu – 12.05.2014 r. Zwycięskie Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronach konkursowych.

5. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem adresu e-mailowego oraz stron http://blog.pikinini.pl/, http://www.otymze.pl/.

6. Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika danych do wysyłki nagrody.

7. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu
z niniejszego Regulaminu.

8. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.

§ 5.

[Prawa i obowiązki Uczestników]

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

§ 6.

[Prawa i obowiązki Organizatora]

1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na Stronach Konkursowych (http://blog.pikinini.pl/, http://www.otymze.pl/).

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

3. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienione w Regulaminie.

§ 7.

[Postanowienia ogólne dotyczące niniejszego Regulaminu]

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na Stronach Konkursowych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.

4. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.

5. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronach Konkursowych.

6. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.


Popularne posty

Obraz

Gry i zabawy